BoryTucholskie.com

O Borach

Bory Tucholskie to kraina obejmująca obszar ponad 250 tys. ha na powierzchni leśnej. Współczesny obraz uformował się ponad 10 tys. lat temu w czasie ostatniego na ziemiach Polski zlodowacenia zwanego bałtyckim, a przede wszystkim w okresie tzw. stadiażu pomorskiego. Wzdłuż czoła lodowca tworzyły się wówczas wały i pagórki moren czołowych, a na tym przedpolu wody wypływające spod topniejących lodów, usypywały rozległe równiny piaszczyste zwane sandrami. Na tym piaszczystym, ubogim podłożu (mało przydatnych dla upraw rolnych) zachowały się zbiorowiska leśne Borów Tucholskich. Przez bory przepływają rzeki Brda i Wda ( zwana również Czarną wodą) . Obie te rzeki biegiem swoim wyżłobiły w glebie malownicze doliny i potworzyły piękne zakola, a znajdujące się w korycie rzek głazy tworzą progi kamienne i kaskady.

Bardzo interesującym i jedynym w Polsce zabytkiem archeologiczno – przyrodniczym są tzw. Kręgi Kamienne w Odrach nad rzeką Wdą, o średnicy 15-33 m, zbudowane z wystających ponad powierzchnią ziemi głazów wokół jednego lub dwóch kamieni środkowych. Historia powstawania kręgów, do dzisiaj dokładnie jest niewyjaśniona. Na powierzchni kręgów pod warstwą ziemi odkryto bruk kamienny a pod nim jamy grobowe. Cmentarzysko to oceniane jest na I-III wiek n.e. „Kręgi Kamienne” są również rezerwatem przyrody. Na uwagę zasługuje również Akwedukt w Fojutowie jest to to najdłuższa i najmasywniejsza tego typu budowla w Polsce (75 m szerokości). Różnica wysokości pomiędzy lustrami przecinających się rzek wynosi około 9m. Zbudowany w 1848r. Łączy Czerską Strugę z kanałem Brdy. Swoją ideę nawiązuje do rzymskich akweduktów.


Bory Tucholskie to kraina o bardzo bogatej sieci wód powierzchniowych – rzek ( Brda i Wda ) i licznych jezior ( j.Charzykowskie, j.Wdzydzkie, j.Ostrowite, j.Karsińskie j.Wielewskie ). Wszystkie cieki należą do dorzecza Wisły, odprowadzają swe wody dawnymi szlakami odpływu wód polodowcowych. Jednak głównym bogactwem tej ziemi, stanowiącym o atrakcyjności tejże krainy są lasy. Działalność człowieka wprawdzie spowodowała w znacznym stopniu zmianę składu gatunkowego zbiorowisk leśnych, ale mimo to zachowały się tu prawie wszystkie zbiorowiska leśne występujące na Niżu środkowoeuropejskim. Klimat Borów tucholskich kształtują dwie główne masy powietrza, a mianowicie polarno- kontynentalne i polarno – morskie. A ze względu na duży udział zbiorników wodnych i lasów, tworzy się tu swoisty mikroklimat, stwarzający dogodne warunki dla rozwoju roślin.